Адрес: 1606 София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, двор на ВМА, сграда
За помош, предложения и коментари: adm.support@np-radon.org
Техническа поддържка: it.support@np-radon.org
Контакти с регионалните представители
НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ
Председател
д-р Бойко Пенков - заместник министър на здравеопазването
Зам.председател
д-р Ангел Кунчев - главен държавен здравен инспектор; министерство на здравеопазването
Национален координатор
гл.ас. Кремена Иванова - Национален център порадиобиология и радиационна защита
Секретари
д-р Жана Джунова - дм – завеждащ секция „Радиационна безопасност и медицинско осигуряване“, Национален център по радиобиология и радиационна защита
Илия Тасев - главен експерт в дирекция „Обществено здраве“, Министерство на здравеопазването
Членове
д-р Димитър Димитров - директор на дирекция „Обществено здраве“, Министерство на здравеопазването
Валентина Ралева - главен експерт в дирекция “Бюджет и счетоводство“, Министерство на здравеопазването
доц Иванка Рупова - дм – заместник директор научни изследвания, европейски проекти и програми, Национален център по радиобиология и радиационна защита
гл.ас.инж.физ Виктор Бадулин - заместник директор, завеждащ секция „Радиационен контрол“, Национален център по радиобиология и радиационна защита
Христина Халачлийска - началник отдел „Радиологичен мониторинг“, Министерство на околната среда и водите
Магда Периклиева - старши инспектор в главна дирекция „Регулиране на безопасността на ядрените съоръжения“, Агенция за ядрено регулиране
Павлета Торлева - държавен експерт в дирекция „Държавни приходи“, Министерство на финансите
Дарина Конова - държавен експерт „Условия на труд“, Министерство на труда и социалната политика
Емилия Григорова - старши експерт в дирекция „Образователни програми и съдържание“, Министерство наобразованието и науката
Соня Георгиева - началник отдел „Хармонизация на техническата нормативна уредба“, дирекция „Правила и норми за проектиране и строителство“, Министерство на инвестиционното проектиране
арх. Христо Чепилев - експерт, Камара на архитектите в България
инж. Стефан Кинарев - председател на Управителния съвет на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране
доц.инж. Ивайло Банов - председатал на Националната професионална секция „Отопление, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло и газоснабдяване“, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране