Образователни материали
 Работата на UNSCEAR за оценка облъчването на населението от радон.
Автори: UNSCEAR
Резюме: IAEA регионална работна среща за понижаването на риска от радон в сгради
3 Ноември, 2010,
Женева, Швейцария
 ICRP доклад: «Радиобиологична защита срещу радоново облъчване
Автори: Jean-François Lecomte , ICRP Committee 4
Резюме: Характеристики на радоновото облъчване, EARST Workshop 2013
 Оценка на методите за намаляване концентрацията на радон
Автори: Olli Holmgren
Резюме: Ефективност на методите за намаляване концентрацията на радон в различни страни.
Финландски наръчник за предпазване от радон – използвани методи и технически детайли.
 Основаване на национална радонова програма
Автори: Mark Brennock, Murray Consultants, Ireland
Резюме: Диалог със законодателите. - Ирланския опит.
 EC - RADON Най-нови стратегии и законови регулации
Автори: European Commission, Radiation Protection
Резюме: На облъчването от радон в сгради в съществуващата законова регулация в ЕС беше отделено много малко място.....
 Практически аспекти на предпазването от радон
Автори: Connie Boox, Bjerking AB
Резюме: Методи и средства за предпазване от радон
 Радон и основни международни стандарти за безопасност
Автори: Tony Colgan , IAEA
Резюме: Какво е Радон? Радона и общественото здраве, източници на Радон