Отчети Национална програма Радон 2013-2017
 Отчет за изпълнение на „Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху българското население“ 2013 – 2017 г.
Автори:
Резюме:
 Отчет за изпълнение на „Национална програма за намаляване въздействието на радон в жилищни сгради върху българското население“ - 2015
Автори: Министерство на здравеопазването
Резюме:
 ОТЧЕТ за изпълнение на „Национална програма за намаляване въздействието на радон в жилищни сгради върху българското население“ за 2014г
Автори:
Резюме: Изискванията към мониторинга на нивата на радиоактивност в жизнената среда, за оценка облъчване на населението като цяло и на риска произтичащ от него, са определени със Закона за здравето, във връзка с Препоръка на Европейската Комисия за приложение на чл. 36 от Договора за Евратом (2000/473/Евратом).
 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАДОН В СГРАДИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ 2013-2017 г.
Автори: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Резюме: Облъчването от радон води до повишен риск за развитие на рак на белите
дробове, като рискът е пропорционален на средната концентрация на радон
умножена по времето на облъчване. Съгласно Световната здравна организация,
(СЗО) радонът е вторият по значимост фактор, предизвикващ рак на белия дроб
след тютюнопушенето и фактор номер едно за хора, които никога не са пушили.
Рискът за здравето се увеличава многократно при комбинираното действие на
тютюнопушене и облъчване от радон. За ефективно ограничаване на радон-
индуцирания рак на белия дроб много страни имат стратегии за намаляване на 5
въздействието на радон върху здравето на населението чрез контрол на нивата на
радон в нови и съществуващи сгради.
 Национална програма
Автори: Ministry of Health National Centre of Radiobiology and Radiation Protection Sofia -Bulgaria
Резюме: Образованието и информацията са важен фактор за приложение на програмата