Министерство на здравеопазването

НЦРРЗ

Министерство на околната среда и водите

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на финансите

Министерство на образованието и науката

Министерство на инвестиционното проектиране

Агенция за ядрено регулиране

Камара на архитектите в България

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране