logo НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА (НЦРРЗ) , ЕИК 000662801, вписан в регистъра на: 20150224182229 брой въведени измервания: 1451
подробно
Профил:
ЕИК: 000662801
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА (НЦРРЗ)
Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) е научна организация и специализиран орган на Министерството на здравеопазването в България, насочен към всички дейности, свързани с източници на йонизиращи лъчения и защита здравето на населението и на отделни групи от него.
Адрес: гр. София, ПК: 1606, бул. Георги Софийски № 3
Телефон:
ДОКУМЕНТИ
None